زمانبندی انتخاب واحد

نیم سال اول :
ثبت نام و انتخاب واحد : 10 تا 25 شهریور
حذف و اضافه با موافقت گروه آموزشی در دوهفته آغازین نیم سال تحصیلی
طول نیم سال اول : 16 هفته در مهر، آبان،آذر و دی ماه
پایان کلاس ها : 20 دی ماه
21 الی 28 دی ماه : امتحانات نیم سال اول و ثبت نام نیمسال دوم


نیم سال دوم:
شروع ترم : اول بهمن ماه
حذف و اضافه با موافقت گروه آموزشی در دوهفته آغازین نیم سال تحصیلی
طول نیم سال دوم: 16 هفته در بهمن، اسفند،فروردین ، اردیبهشت و خرداد ماه
پایان کلاس ها : 15 خرداد ماه
16الی 26 خرداد ماه : امتحانات نیم سال دوم و ثبت نام نیمسال تابستان
دوره تابستان:
شروع ترم : اول تیر ماه
طول نیم سال دوم: 8 هفته در تیر،مرداد و شهریورماه
پایان کلاس ها : 27مرداد ماه
اول شهریور تا 10  شهریور ماه : امتحانات