شورای پژوهش و فناوری
قرن حاضر را می توان قرن تحول عظیم در پژوهش دانست . تحولات سریع و لحظه ای در عرصه های دانش و فناوری همه نشات گرفته از پژوهشهایی هستند که پژوهشگران و محققان بطور مستمر و خستگی ناپذیر به آن اهتمام ورزیده اند . بر این اساس پژوهش جزء جدایی ناپذیر آموزش در ...
اعضاي شوراي پژوهش و فناوري واحد بيضا نام و نام خانوادگي سمت در شوراي پژوهش و فناوري مدرك رشته عليرضا عبداله زاده رئيس شورا دكتري تخصصي مهندسي ...
  مصوبات عمومي شوراي پژوهش و فناوري واحد بيضا شماره جلسه تاريخ جلسه مصوبه 17 31/2/92 با توجه به اينكه نماينده و اعضاي هيأت علمي تمامي گروه­­هاي تخصصي ...