رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا
Joined associate degree
21307 - علمي كاربردي حسابداري
40116 - الكترونيك-الكترونيك عمومي
40130 - الكتروتكنيك - برق صنعتي
40428 - ساختمان- كارهاي عمومي ساختمان
40433 - نقشه كشي معماري- معماري
41022 - كامپيوتر-نرم افزار كامپيوتر
Associate degree discontinuous
10501 - دامپزشكي
21301 - حسابداري
40482 - كاردان فني عمران - كارهاي عمومي ساختمان
60206 - معماري
70101 - علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر
Licentiate degree
20924 - علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگاني
41002 - مهندسي كامپيوتر- نرم افزار
41009 - مهندسي فناوري اطلاعات
60202 - مهندسي معماري
60205 - مهندسي شهرسازي
21301 - حسابداری
40119 - مهندسی برق
40401 - مهندسی عمران
40675 - مهندسی مکانیک
20808 - حقوق
Licentiate degree
21307 - علمي كاربردي حسابداري
40135 - مهندسي تكنولوژي برق- شبكه هاي انتقال و توزيع
40137 - مهندسي تكنولوژي كنترل - ابزار دقيق
40661 - مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد
41013 - مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر
60209 - علمي كاربردي معماري
70402 - مهندسي اجرايي عمران
10602 - علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
Master’s Degree
60215 - طراحی شهری
41002 - مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
60216 - برنامه ریزی شهري
40392 - عمران-آب و سازه های هیدرولیکی
Doctorate